Изтеглете програмата тук.

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА.

Коктейл “Добре дошли“ ‒ 26.10.2017, 19.30 ч., ресторант „Бендида“ Вход ‒ с покана, получена при настаняването от фирма „Пиринту- рист“

 

Общо събрание на Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология ‒ петък, 27.10.2017, 17.30ч.

Гала вечеря ‒ 27.10..2017, 20.00 ч., ресторант „Бендида“, зала „Мос- ква“

Вход ‒ с покана, получена при настаняването от фирма „Пиринту- рист“

 

Теглене на голямата награда на Future Health пътуване до лабо- раториите в Англия ‒ 27.10..2017 (Гала вечеря, ресторант „Бендида“)

 

 

РЕГИСТРАЦИОННО БЮРО

По време на Конгреса Секретариатът и Регистрационното бюро ще бъдат разположени във фоайетата на „Гранд Хотел“ - Пловдив, отворени според следното работно време:

 

Четвъртък

26.10.

12.00 – 19.00

Петък

27.10.

08.00 – 16.00

Събота

28.10.

09.00 – 13.00

 

КОНГРЕСЪТ,  С  ЕДИН ПОГЛЕД...

ЧЕТВЪРТЪК  - 26.10.2017

 

 

10.00 – 18.00

РЕГИСТРАЦИЯ

18.30

ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА - ЗАЛА „ПЛОВДИВ”

19.30

КОКТЕЙЛ “ДОБРЕ ДОШЛИ” - РЕСТОРАНТ  “БЕНДИДА”

 

 

ПЕТЪК – 27.10.2017

 

 

ЗАЛА “ПЛОВДИВ 1”

ЗАЛА “ПЛОВДИВ 2-3”

ЗАЛА “ПАРИЖ”

08.00–09.30

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

СЪВРЕМЕННА

09.00 – 10.30 VI

 

 

ГИНЕКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЕН

09.30–90.45

КАФЕ – ПАУЗА

КОНГРЕС НА

АКУШЕРКИТЕ

09.45–10.45

СИМПОЗИУМ НА ФИРМА „МЕЙОНА“

СИМПОЗИУМ НА ФИРМА „ГЕДЕОН РИХТЕР“

НАУЧНА СЕСИЯ 1

10.45–11.00

ПАУЗА

10.30-11.00  КАФЕ-ПАУЗА

11.00–12.45

ПОКАНЕНИ ЛЕКТОРИ

ПОКАНЕНИ ЛЕКТОРИ

НАУЧНА СЕСИЯ 2

12.30–14.00

ОБЯД

14.00-15.00

СИМПОЗИУМ НА ФИРМА

„АСТРА  ЗЕНЕКА“

СИМПОЗИУМ НА ФИРМА

„ВАЛЕНТИС“

НАУЧНА СЕСИЯ 3

 

15.00–15.30

КАФЕ – ПАУЗА

15.30–17.20

ГИНЕКОЛОГИЯ

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  АКУШЕРКИТЕ

17.20-17.30

ПАУЗА

17.30

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНДАГ

 

20.00

ГАЛА ВЕЧЕРЯ

 

СЪБОТА – 28.10.2017

 

 

ЗАЛА „ПЛОВДИВ 1“

ЗАЛА „ПЛОВДИВ 2-3“

08.00-09.30

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА

VII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

АКУШЕРСТВОТО

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА

 

 

ГИНЕКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

 

 

8:00–10:00:   ХИРУРГИЯ НА ЖИВО.

 

 

8:00–10:00: ХИРУРГИЯ НА ЖИВО. Първа част.
Телемост МУ-Плевен - Гранд Хотел Пловдив

09.30-09.45 - КАФЕ – ПАУЗА

10.00 -10.30 - КАФЕ ПАУЗА

09.45-11.15

ПОКАНЕНИ ЛЕКТОРИ

10:30–12:00: ХИРУРГИЯ НА ЖИВО.

Втора част.

10:30–12:00: ХИРУРГИЯ НА ЖИВО. Втора част.
Телемост УСБАЛАГ „Селена“
гр. Пловдив - Гранд Хотел Пловдив
12:00–14:00 - ОБЯД
14:00–16:00 МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА
ХИРУРГИЯ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ –
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ.
Модератори:
Чл. кор. Проф. Д-р Гр. Горчев д.м.н., Д-р И. Карагьозов
14:00–14:20 РАДИКАЛНА ЛИ Е РАДИКАЛНАТА
ХИСТЕРЕКТОМИЯ? Горчев, Гр., Плевен
36
14:20-14:40 СЪВРЕМЕННИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ
ПОДХОДИ В ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ
НА ЕНДОМЕТРИАЛНИЯ КАРЦИНОМ.
Томов, Сл., Плевен
14:40–15:00 ЛАПАРОСКОПСКА ПРЕЦЕНКА
ЗА ОПЕРАБИЛНОСТ ПРИ АВАНСИРАЛИ
ОВАРИАЛНИ ТУМОРИ Карагьозов, И., София
15:00–15:20 ПРЕДОПЕРАТИВНО ВИРТУАЛНО ПЛАНИРА-
НЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
ЗА РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО ЧРЕЗ 3D КОМПЮТЪРНА
ТОМОГРАФИЯ. Димитров, Д., Цв. Иванов, Н. Станиславова,
Т. Делийски, Сл. Томов, М. Караманлиев, Плевен
15:20–15:40 ЛАПАРОСКОПИЯ И СУСПЕКЦИЯ ЗА АВАН-
СИРАЛ ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ. Корновски, Я., Варна
15:40–16:00 ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ЛАПАРОСКОПИЯТА ПРИ РАК НА МАТКАТА. Исмаил,
Е., Я. Корновски, Е. Ковачев, Ст. Стоилов, Варна
PS: Продължителност на лекциите – х 15 мин.,
време за дискусия - 5 мин.
16:00–16:30 - КАФЕ-ПАУЗА
16:30–18:15 МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ И
ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ
ПОЛОВИ ОРГАНИ - ПЛЕНАРНА СЕСИЯ.
Модератори: Проф. Д-р Сл. Томов д.м.н., Проф. Д-р Явор Кор-
новски д.м.н.
37
16:30–16:45 ВАГИНАЛНО-АСИСТИРАНА ЛАПАРОСКОП-
СКА ХИСТЕРЕКТОМИЯ (VALH) И ВАГИНАЛНА ХИСТЕ-
РЕКТОМИЯ (HV) С УКРЕПВАНЕ НА ВЛАГАЛИЩНИЯ ЧУ-
КАН – НАШИЯТ ОПИТ. Кръстев, Г., В. Нецов, Ф. Кръстева,
София
16:45–17:00 ЗНАЧЕНИЕ НА МАТОЧНАТА АРХИТЕКТУРА
ПРИ МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНАТА ХИРУРГИЯ. Нико-
лов, Г.,
17:00–17:15 ПРЕВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА НА УРЕ-
ТЕРА И РЕКТУМА ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИТЕ ХИСТЕ-
РЕКТОМИИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА
PUNE-ТЕХНИКАТА. Велевски, В., К. Георгиев, Д. Ставрев, К.
Телбийска, С. Велева
17:15–17:30 ЗНАЧЕНИЕ И МЯСТО НА ЛАПАРОСКОПИЯ-
ТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕНИТАЛЕН ПРОЛАПС. Бузалов,
С., П. Янев, И. Иванов, Я. Иванов
17:30–17:45 МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ЕНДОСКОП-
СКА ФЕТАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ ТЕЖКА ДИАФРАГМАЛ-
НА ХЕРНИЯ. Чавеева, П., София
17:45–18:00 АШЕРМАН СИНДРОМ – ПОДЦЕНЯВАН, НО
СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ ЗА ЕНДОСКОПСКАТА И РЕПРО-
ДУКТИВНА ГИНЕКОЛОГИЯ. Георгиев, Д.
18:00–18:15 МЯСТО НА ХИСТЕРОСКОПИЯТА В ДИАГНО-
СТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ИСТМОЦЕЛЕ. Любенов, Ал.,
Сл. Томов, Гр. Горчев, Д. Кипрова, Плевен
PS: Продължителност на лекциите – х 12 мин.,
време за дискусия - 3 мин.
38
18:15–18:45 - Общо Събрание на БАМИГХ