Сдружението е създадено за постигане на следните цели: обединяване на работещите в областта на гинекологичната ендоскопия лекари, с оглед повишаване на тяхната квалификация и качеството на диагностиката, и лечението на гинекологичните заболявания, посредством методите на минимално инвазивната хирургия; популяризиране на гинекологичната ендоскопия сред населението и медицинските среди в Република България; разпространение у нас и в чужбина на достиженията на българската гинекологична ендоскопия; подпомагане на процеса за обучение и създаване на компетентни кадри в областта на гинекологичната хирургия, особено по отношение на минимално инвазивната хирургия; подпомагане изграждането на бази за осъществяване на гинекологични ендоскопски операции.

Дейност на Сдружението е: организиране и провеждане на специализирани конгреси, симпозиуми, "кръгли маси", съвещания и други научни форуми с участието на акушер-гинеколози и медицински кадри от други сродни специалности в областта на гинекологичната ендоскопия; организиране създаването и поддържането на Национален регистър към Асоциацията на центровете в страната и гинекологичните ендоскопски интервенции, извършени в тях, както и на получените резултати; издаване и разпространение отнаучни разработки и други образователни материали - бюлетин (списание), учебници, монографии, практически ръководства, проспекти, образователни видеофилми, софтуер и други; осъществяване на контакти и членство в други сродни национални и сродни организации; осъществяване на образователна за населението дейност чрез контакти и колаборация със средствата за масова информация (телевизия, радио, вестници и списания, интернет - страници, пресконференции); провеждане на обучения и квалификационни курсове за групово и индивидуално обучение на кадри в областта на минимално инвазивната хирургия в гинекологията и тяхното атестиране, както и издаване на сертификати за получена квалификация; събиране, разработване, обсъждане и предлагане на компетентните за това държавни органи и обществени институции внасянето на промени в законодателството, касаещи гинекологичната хирургия и в частност гинекологичната ендоскопия; осъществяване на контакти с Министерство на здравеопазването, Комисията по здравеопазване към НС, неправителствени и благотворителни организации, колаборация с болничните заведения в страната с налична или бъдеща база за ендоскопска гинекологична хирургия; набиране на средства за финансиране на национални форуми, издателска дейност и подпомагане изграждането на звена по гинекологична ендоскопия.

БАМИГХ е асоцииран партньор на SLS - Society of Laparoendoscopic Surgeons - най-голямата минимално инвазивна или лапароскопска организация в Северна Америка и може би в целия свят с над 6000 активни членове. Повече за SLS на www.sls.org

СМЕТКА НА БАМИГХ В ЛЕВА /ТАКСИ КОНФЕРЕНЦИИ, ЧЛЕНСКИ ВНОС/

БАНКА : "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД клон Плевен

IBAN : BG 12 UNCR 7000 151 98 59 680

BIC : UNCR BGSF

БАМИГХ

МОЛ: Акад. д-р Григор Горчев

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: 100.00 лв.